Praktische informatie Vibso Waregem

OV3- Basisaanbod

 

Doelgroep OV3 Basisaanbod


 

 

 

Type "OV3- basisaanbod" richt zich naar jongeren voor wie de onderwijsbehoeften van die aard zijn dat de leerling, ondanks allerlei aanpassingen, verhinderd wordt om het gemeenschappelijk curriculum in het gewoon onderwijs te kunnen blijven volgen.

 

 

 

Doelstellingen


Onze schoolwerking richt zich op het maatschappelijk functioneren, het participeren en de tewerkstelling in het reguliere arbeidscircuit.

 

Handelingsgericht werken


We zetten maximaal in het handelingsgericht werken die 7 uitgangspunten met zich meebrengt:

 
 1. De onderwijsbehoefte van de leerling staat centraal
 2. Via ons multidisciplinaire team (kiné, logo, psycho, ortho, …) proberen we om te gaan met alle leerstijlen van leerlingen.

   
 3. Het gaat om afstemming en wisselwerking
 4. Wij zien het kind steeds in relatie met zijn context, respecteert deze en integreert deze in de werking.

   
 5. De leerkracht doet er toe
 6. Binnen onze auti- werking installeren structuurklassen die voor ieder kind ten goede kan komen.

  De leerkracht werkt hierbij met een dag –en weekplanning, visualisaties bij het lesgeven en taken, …

  Er wordt gericht geïnvesteerd in de medewerkers teneinde een constante kwaliteit te kunnen garanderen.

   
 7. Positieve aspecten zijn van groot belang
 8. Belang van het welbevinden van de leerling en het geloof in zijn talenten, ook in de ASS- specifieke sterke kanten.

  Positieve benadering tussen leerkrachten en leerlingen wordt gestimuleerd.

   
 9. We werken constructief samen
 10. We zetten in op de samenwerking met ouders en externe hulpverleningspartners. Binnen onze schoolwerking is de zorg van groot belang.

   
 11. Ons handelen in doelgericht
 12. Er wordt gewerkt vanuit het handelingsgericht werken waarin we het traject van de leerling omschrijven en op die manier zorg op maat bieden.

  Indien nodig wordt er gewerkt met een IHP. Daarnaast accentueren we de individuele ondersteuning die de leerling kan genieten (SOVA-training).

   
 13. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant
 14. Via ons leerlingenvolgsysteem is het traject van de leerling zichtbaar voor alle leerkrachten en kan dit ook duidelijk gecommuniceerd worden naar de ouders.

  De leerkrachten gebruiken hun expertise om de leerlingen te ondersteunen en bewaken het handelingsgericht werken.

  Voor leerlingen binnen het type basisaanbod vindt er na de opleidingsfase een evaluatie plaats waarin gekeken wordt of het aangewezen is de leerling opnieuw te laten aansluiten bij het gewone secundaire onderwijs.

  Dit wordt geleid door ons multidisciplinaire team.

   

Sociaal-emotionele ondersteuning


Onze school wil een omgeving creëren waarin de leerling hun ontwikkeling (op vlak van kennis, vaardigheden en competenties) maximaal wordt gestimuleerd en waarin elk kind zich zo optimaal mogelijk kan ontplooien.

Wij handelen vanuit de sociaal-emotionele ontwikkelingsvisie waardoor wij maximaal zorg op maat kunnen bieden.

De opvoeder neemt de individuele ondersteuning op zich waarin o.a. aandacht wordt besteed aan sociale vaardigheden. Op die manier vormt deze opvoeder de vertrouwenspersoon voor de leerling met ASS

 

Aanbod


Hierbij verwijzen wij naar "ons aanbod" op de home pagina in verband met onze verschillende opleidingen.