OV4 - VIBSO Waregem

OV4 - type 9

Doelgroep


 

Sinds september 2017 biedt VIBSO opleidingsvorm (OV) 4, type (T) 9 aan. Deze opleidingsvorm is een vorm van buitengewoon onderwijs. ‘OV4’ verwijst naar het nastreven van de leerplandoelstellingen van de A- of B-stroom van het gewoon onderwijs.

 

‘T9’ verwijst naar de diagnose autisme. Leerlingen die les volgen binnen deze onderwijsvorm kregen de diagnose autisme en zijn in het bezit van een verslag OV4T9 dat door het CLB wordt uitgeschreven en hen toegang geeft tot deze buitengewone onderwijsvorm.

 

 

Onze visie


 

Wij geloven erin dat leerlingen met autisme het best worden voorbereid op het functioneren in de maatschappij door hen te vormen en op te leiden in een school voor gewoon onderwijs die de diversiteit in onze maatschappij weerspiegelt.

 

Onze OV4-school werd ondergebracht in twee campussen voor gewoon onderwijs van de Sint-Paulusschool in Waregem: campus VTI en Campus Hemelvaart. De OV4-werking binnen beide gastscholen vertoont heel wat gelijkenissen, maar vertoont omwille van de organisatie en cultuur ook verschilpunten.

 

De visie is dezelfde: gewoon als het kan, extra zorg waar nodig. We streven ernaar onze OV4-leerlingen geleidelijk aan te integreren in het gewoon onderwijs met als uiteindelijk doel ten laatste na het vierde jaar de overstap te maken naar het gewoon onderwijs. Wij organiseren geen OV4T9 in het 5e, 6e en 7e jaar.

 

 

Onze werking


OV4-leerlingen zijn verbonden aan VIBSO (school voor buitengewoon onderwijs), maar lopen school in het gewoon onderwijs, weliswaar met begeleiding vanuit het buitengewoon onderwijs. In campus VTI volgen de leerlingen van het eerste en het tweede jaar van de B-stroom les in auti-klassen. In deze klassen zitten alleen maar OV4-leerlingen. Alle OV4-leerlingen van de A-stroom en de leerlingen in de klassen van de B-stroom vanaf het derde jaar volgen les in inclusieve klassen.

 

In deze klassen volgen telkens één of meerdere OV4-leerlingen les samen met leerlingen van het gewoon onderwijs. In campus Hemelvaart volgen alle OV4-leerlingen les in inclusieve klassen. Onze leerlingen worden op een buitengewone manier opgevolgd in het gewoon onderwijs. Vanuit onze OV4T9-werking maken we het verschil door bijzondere accenten te leggen in de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Zo brengen we de expertise van het buitengewoon onderwijs in het gewoon onderwijs binnen en ontstaat een unieke samenwerking.

 

ONZE BUITENGEWONE AANPAK

 

Het is belangrijk dat we onze leerlingen, nog voor de start van het schooljaar, heel goed leren kennen. Daarom wordt in functie van beeldvorming eind augustus voor elke nieuwe leerling een startoverleg georganiseerd. Ouders en betrokkenen uit de lagere school worden uitgenodigd en staan in voor een warme informatieoverdracht. Tijdens dit overleg worden ook heel wat afspraken gemaakt met de ouders. Niet alleen bij de start van het schooljaar, maar ook tijdens het schooljaar, worden op initiatief van de volgleraar of op vraag van de ouders of externe betrokkenen regelmatig OV4-ouderoverlegmomenten georganiseerd.

 

We streven ernaar onze leerlingen inhoudelijk en sociaal-emotioneel op te volgen volgens het handelingsplanmatig werken. Er wordt hierbij een individueel plan opgemaakt dat een overzicht bevat van zorgvragen en strategieën per periode per leerling. Dit handelingsplan wordt per periode met het team geëvalueerd en verder bijgestuurd. Tijdens zo’n overleg wordt het volgende in het plan opgenomen:

  • Hoe doet de leerling het op sociaal-emotioneel vlak?
  • Hoe doet de leerling het op vakinhoudelijk vlak?
  • Welke ondersteuningsmaatregelen hebben we al ingezet en welke kunnen we de volgende periode inzetten om aan (eventuele)onderwijs- en opvoedingsbehoeften te voldoen?

Leerlingen met autisme hebben nood aan rust en voorspelbaarheid. Tijdens de vrije momenten worden ze vaak overspoeld door prikkels. OV4-leerlingen weten ook vaak niet hoe ze deze vrije tijd kunnen invullen. Hoewel we ernaar streven dat onze leerlingen tijdens de pauze zoveel mogelijk op de speelplaats tussen de andere leerlingen vertoeven, kunnen ze tijdens de middagpauze, telkens onder toezicht, terecht in de:

  • stille refter als ze graag alleen en in volledige stilte willen eten.
  • stille ruimte als ze graag in een kleine groep de middagpauze doorbrengen. Leerlingen kunnen hier hun boterhammen opeten, een spel spelen, puzzelen...
  • stille studie als ze graag nog wat studeren, een taak maken of zich een uurtje in volledige stilte willen afzonderen.

 

BEGELEIDING VAN VERSCHILLENDE OV4- COLLEGA'S

 

Elke OV4-leerling wordt gekoppeld aan een OV4-volgleraar. Deze volgleraar is de vertrouwenspersoon en coach van de leerling. De leerling kan bij hem/haar terecht met al zijn kleine en grote zorgen. Dit kan tijdens korte niet-geplande gesprekjes, maar deze begeleidingsmomenten kunnen ook systematisch in het rooster van de leerling ingepland worden. Zo kan bijvoorbeeld wekelijks een uurtje ‘leren leren’ of psycho-educatie doorgaan.

 

De volgleraar neemt de opvolging van de vakinhoudelijke en de sociaal-emotionele ondersteuning van de leerling op zich. Hij staat ook in voor de communicatie met de ouders en alle school- en externe betrokkenen. De ouders kunnen met al hun vragen terecht bij de volgleraar. Op die manier is de volgleraar niet alleen de vertrouwenspersoon van de leerling, maar ook van de ouders.

 

 

De OV4-co-teacher staat samen met een leerkracht gewoon onderwijs voor de inclusieve klas. Hij/zij brengt de auti-vriendelijke aanpak in de les binnen. In overleg met de vakleraar gewoon onderwijs bepaalt en evalueert de co-teacher de doelen die moeten behaald worden in het gewoon onderwijs. De manier waarop deze co-teaching vorm krijgt, is afhankelijk van de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de OV4-leerlingen in de klas. Zo kan er op klassikaal niveau opgesplitst worden waardoor er meer ruimte is om aan te sluiten bij het tempo van de leerlingen. Er kan ook individueel les worden gegeven door de co-teacher. Dit individueel les geven gebeurt zo lang als nodig, maar zo kort als mogelijk. We streven ernaar in minstens de helft van het aantal lesuren co-teaching te organiseren.

 

De OV4-vlinder is een collega die zijn expertise rond sociaal-emotionele ontwikkeling inzet zodat de leerling gemakkelijker tot leren komt. De OV4-vlinder werkt niet vakgebonden, maar komt voor een leerling in de klas wanneer dit nodig is.

 

De OV4-opvoeder is er steeds voor de leerlingen tijdens de vrije momenten, maar ook tijdens de les kan de opvoeder langskomen. Net zoals de volgleraar bouwt de opvoeder een band op met de OV4-leerlingen. Om de leerlingen goed te kunnen opvolgen, werkt de opvoeder nauw samen met de volgleerkrachten en titularissen. Leerlingen kunnen omwille van uiteenlopende zorgbehoeften nood hebben aan heel specifieke individuele ondersteuning (bv. i.f.v. weerbaarheid). Deze ondersteuning gaat meestal wekelijks door en wordt aangeboden tijdens de individuele sociale vaardigheidstraining of ISOVA.

 

Vervoer


Leerlingen OV4T9 hebben recht op gratis vervoer van en naar hun woonplaats. Voor leerlingen die ingeschreven worden in het 2e, 3e of 4e jaar is het wel zo dat er geen andere OV4T9-school mag zijn die dezelfde opleiding aanbiedt dichter in de buurt van de woonplaats. Voor eerstejaars speelt dit geen rol.

Er zijn een aantal mogelijkheden:

 

 

  1. Leerlingen rijden mee met de VIBSO-schoolbus (met busbegeleider) die hen thuis ophaalt en ook weer afzet. Als de woonplaats te ver van de school verwijderd ligt, is het mogelijk dat de VIBSO-schoolbus geen optie is.
  2. Leerlingen krijgen een buzzy-pass van de Lijn voor het traject ‘woonplaats-school’.
  3. Leerlingen krijgen een treinabonnement, al dan niet aangevuld met een buzzy-pass voor het traject ‘station-woonplaats’.

Hierop zijn ook nog een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld in het geval van gescheiden ouders. Binnen de inclusiegedachte streven we ernaar de leerlingen vanaf het derde jaar zoveel mogelijk gebruik te laten maken van het openbaar vervoer. Leerlingen krijgen dan ook les tot 16.50 u waardoor het gebruik van de VIBSO-bus niet meer mogelijk is.

 

Internaat


Wij werken samen met het internaat van campus Hemelvaart. Het aantal internaatskamers is beperkt. Het is belangrijk tijdig een kamer te reserveren. Meer info over het internaat vindt u op de website van campus Hemelvaart.

 

Contactpersonen


De coördinatoren (organisatie, handelingsplanmatig werken didactiek en handelingsplanmatig werken sociaal-emotioneel) organiseren samen met de directeur de OV4-werking. Op regelmatige tijdstippen wordt met de directie en de zorgcollega’s van de campussen VTI en Hemelvaart vergaderd.

Meer info over onze werking kan je krijgen bij: