OV4 - VIBSO Waregem

OV4 - type 9

 

Doelgroep


 

 

 

 

Binnen OV4 - type 9 biedt Vibso zorg en onderwijs aan normaal begaafde jongeren met een autismespectrumstoornis.

Doorverwijzing door het CLB is noodzakelijk.

 

 

 

Visie


 

We willen toewerken naar inclusie in het gewoon onderwijs.

De uitbouw van de OV4 werking maakt het mogelijk naar ons doel toe te werken.

 • Door de leerlingen niet volledig afzonderlijk onderwijs aan te bieden maar reeds in de eerste jaren in contact te brengen met het 'gewoon onderwijs'.
 • Door met de leerlingen op een handelingsplanmatige wijze aan de slag te gaan. Vertrekkende vanuit de noden van de leerlingen en de leerlingengroep bieden we leerstof en ondersteuning aan vanuit VIBSO.
 • Door expertise vanuit het gewoon onderwijs samen te brengen met de expertise vanuit VIBSO.
 • Door in te zetten op formele en informele overlegmomenten.
 • Door nauwe samenwerking met verschillende partners (de leerling, ouders, internaat, CLB, gewoon onderwijs ...)

 

Doelstellingen


Leerlingen volgen het lesprogramma van het gewoon onderwijs met de omkadering en benadering vanuit het buitengewoon onderwijs, namelijk de auti-specifieke ondersteuning.

De leerlingen binnen OV4 - type 9 behalen de eindtermen zoals in het gewoon onderwijs, d.w.z eenzelfde attestering en diploma zoals in het gewoon onderwijs.

Wij streven kwaliteit –en resultaatgerichtheid na op alle niveaus:

 • Micro (leerling – leerkracht)
 • Meso (school, het co-teachingsysteem)
 • Macro (maatschappelijke evoluties)

 

Sociaal - emotionele ondersteuning


Onze school wil een omgeving creëren waarin de leerling hun ontwikkeling (op vlak van kennis, vaardigheden en competenties) maximaal wordt gestimuleerd en waarin elk kind zich zo optimaal mogelijk kan ontplooien.

Wij handelen vanuit de sociaal - emotionele ontwikkelingsvisie waardoor wij maximaal zorg op maat kunnen bieden.

De leerkracht neemt de individuele ondersteuning op zich waarin o.a. aandacht wordt besteed aan sociale vaardigheden.

Op die manier vormt deze leerkracht de vertrouwenspersoon voor de leerling met ASS.

 

Inhoud


Wij werken samen met 2 scholen voor gewoon onderwijs binnen onze schoolgemeenschap Sint-Paulus, VTI Waregem en Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart.

We richten ons op de 1e graad, zowel een A –en B-stroom.

 • In het eerste jaar volgen de leerlingen les in de OV4 structuurklas in de gebouwen van het VTI of Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart. Geleidelijk aan streven we naar het geïntegreerd les volgen. Op deze manier maken leerlingen al vroeg kennis met het systeem van het gewoon onderwijs. Leerlingen vinden zowel op cognitief niveau als op sociaal vlak aansluiting bij hun ‘normale’ peers.
 • Vanaf het tweede jaar worden de leerlingen voor minstens de helft van het lestijdenpakket begeleid door de leerkrachten vanuit OV4. In de klassenraad wordt de keuze gemaakt over de manier waarop het lesgeven gebeurt; in aparte structuurklas (met apart lokaal), via co-teaching of een andere vorm van differentiëren. Deze keuze wordt steeds genomen op basis van de beginsituatie van de groep.
 • Omdat leerlingen type 9 het heel vaak ook moeilijk hebben tijdens vrijetijdsmomenten wordt ook daar ondersteuning voorzien. Zowel binnen VTI als in Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart wordt een extra ruimte voorzien naast hun rustige ruimte die al bestond. Leerlingen die echt nood hebben aan rust krijgen de mogelijkheid daar hun pauze door te brengen.
 • Leerlingen uit OV4 kunnen gebruik maken van de faciliteiten binnen de reguliere werking van VIBSO. Hierbij denken we niet enkel aan het gebruik van klaslokalen of didactisch materiaal. Zo bijvoorbeeld kan –indien gewenst- ook aangesloten worden bij de geleide activiteiten over de middag.
 • Daarenboven kunnen leerlingen op basis van hun noden SOVA training krijgen in het daartoe bestemde lokaal in VIBSO of ze kunnen bijvoorbeeld ondersteund worden door de logopediste vanuit VIBSO.

 

Contactpersonen


Directeur VIBSO: Xavier De Jaegher

Directeur VTI: Luc Dekiere / Coördinator OV4 - type 9: Lieven Villays

Directeur Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart: Dona Beunens / Coördinator OV4 - type 9: Lize Devolder